INFORMACIÓ GENERAL CURS 2019-20 

Un projecte educatiu fet a mida, des de la creativitat, la innovació i la excel·lència

 

EL COL·LEGI SANTA MARIA, és un centre privat que promou una educació integral dels seus alumnes tenint com a base i referència de les seves actuacions els valors cristians.

La Titularitat de l'escola està a càrrec de la Congregació de Religiosos "FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA", fundada per Sant Josep Manyanet i Vives. Congregació dedicada principalment a l'educació cristiana de les famílies a través de l'educació, sota el guiatge de la Sagrada Família de Natzaret.

Dins el marc que estableix La Llei d'Organització General del Sistema Educatiu (LOE) a Catalunya, és un centre Concertat per la Generalitat de Catalunya en les etapes obligatòries d' EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 anys) i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (14-16 anys), així com en l'etapa educativa no oblitatòria d' EDUCACIO INFANTIL de segon cicle (3-6 anys). L'estil educatiu i la forma de portar-ho a terme queden recollits en el seu Projecte Educatiu de Centre(PEC) que nosaltres anomem Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes, i en el seu Reglament de Règim Interior (RRI).Tots dos tenen com a font la "pedagogia manyanetiana" que ens dóna un estil educatiu propi. D'entre els trets fonamentals destaquem:

  • Som una escola cristiana catòlica. Els valors del Regne de Déu, portats i viscuts per Jesucrist, han d' estar en l' ambient educatiu de pares i mestres. Només d' aquesta forma els alumnes els podran copsar.
  • Promovem un ambient que anomenem natzareno-familiar. Inspirats en la vida i formació de la Sagrada Família, intentem que l' escola sigui una veritable prolongació de la llar.
  • Són centres on la cultura del cor i de l' intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota la TASCA pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics al servei de l' educació.
  • Oferim una experiència familiar el més rica possible, gràcies a l'acceptació i respecte mutus, a les relacions personals basades en la confiança i el diàleg, i l' ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots.
  • Fem realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Comunitat Educativa en un clima de veritable família.

Som conscient que aquest trets no es podran portar a terme si tots els que treballem a l' escola , cadascú dintre de les seves responsabilitats, no creuen en ells i els posen en pràctica. Tant de bo que els alumnes, ara com desprès , distingeixin la nostra escola pel seu estil educatiu. Serà la millor confirmació de què el treball que realitzem té sentit i dóna els seus fruits.